IRCI กับ SAC ร่วมกันจัดการสัมมนาค้นคว้าวิจัยโดยเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องในวงการพิพิธภัณฑ์ของประชาคมเอเชียและในการประชุมปี 2003 เข้าร่วม

IRCI กับ SAC ร่วมกันจัดการสัมมนาค้นคว้าวิจัยโดยเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องในวงการพิพิธภัณฑ์ของเอเชีย (วันที่ 6 ถึง 10 สิงหาคม 2012 ที่จังหวัด
ลำพูน)

IRCI กับ SAC ร่วมกันจัดการสัมมนาค้นคว้าวิจัยนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในเอเชียและแปซิฟิก (International Field
School Alumni Seminar: Safeguarding Intangible Cultural Heritage in Asia and the Pacific) ขึ้นที่จังหวัดลำพูนของประเทศไทย โดยในบรรดาผู้เข้า
ร่วมสัมมนามีภัณฑรักษ์และนักค้นคว้าวิจัย 13 คนที่มีส่วนร่วมอยู่ในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) ที่พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญสี่คนจากญี่ปุ่นและสหรัฐรวมอยู่ด้วย

(การสัมมนานี้จัดและวางแผนตามแผนงานกึ่งวาระของ IRCI ที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร IRCI ครั้งที่ 1)