หลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ค.ศ.2011

โตเกียว, โอซาก้า, ชิงะ ประเทศญี่ปุ่น                          [รายละเอียด]

วนั ที่1ถึง5กมุ ภาพนั ธ์ค.ศ.2011

 

จัดโดยสถาบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและสำนักวัฒนธรรม (บุงคะโช)  
ร่วมจัดโดยสถาบันค้นคว้าวิจัยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว  
ภายใต้ความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติ  
สนับสนุนโดยคณะกรรมการแห่งชาติของ UNESCO ประเทศญี่ปุ่น  

วาระท่ี 1 ระบบบริหารจดั การด้านการอนุรักษม์ รดกภูมิปัญญาทางวฒั นธรรม(ICH)ของญี่ป่นุ
คิคุฉิ เคนซะคุ  ผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโส หัวหน้างานด้านมรดกวัฒนธรรม
สำนักวัฒนธรรม, ประเทศญี่ปุ่น
วาระท่ี 2 การอนุรักษ์และจัดทำบัญชีรายชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) ในประเทศญี่ปุ่น

มิยะตะ ชิเงะยุกิ ผู้อำนวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
สถาบันค้นคว้าวิจัยมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว

วาระท่ี 3

ชุมชนท้องถิ่นกับนิทานพื้นบ้าน: วีดิทัศน์สารคดีเรื่อง “การร่ายรำฮะชิงะสึโอะโดะริของอะมะมิโอชิมะ” จัดสร้างโดยพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซะซะฮะระ เรียวจิ  
แผนกค้นคว้าวิจัยวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติ

วาระท่ี 4

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติ – บทบาทและภารกิจ

ทะมุระ คะสึมิ รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาแห่งชาติ

วาระท่ี 5

งานเทศกาลนะงะฮะมะ ฮิคิยะมะและการสืบทอดวัฒนธรรม

นิชิคะวะ ทะเคะโอะ, สะซะนะมิ  ยะสุฮิสะ  
สมาคมวัฒนธรรมนะงะฮะมะ ฮิคิยะมะ

 

 

Case Study Report Sharing Lecture of the Training  Course
การใชร้ ายงานกรณีศึกษาร่วมกนั การบรรยายในหลกั สูตรฝึกอบรม