เกี่ยวกับ IRCI

เมื่อเดือนตุลาคม 2009 ที่ประชุมใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ค้นคว้าวิจัยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและดินแดนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขึ้น เพื่อบังคับใช้อนุสัญญาการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเพื่อให้บรรลุนโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้สรุปข้อตกลงร่วมกับยูเนสโกในเดือนสิงหาคม 2010 ส่งผลให้สถาบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นได้เปิดศูนย์ค้นคว้าวิจัยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและดินแดนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific region: IRCI) ขึ้นในเดือนตุลาคม 2011

วิสัยทัศน์ของ IRCI ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก และมีการแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่สอง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่หน้าวิสัยทัศน์ / ภารกิจ