IRCI –இன் சந்திப்பு மற்றும் மன்றம் குறித்த இரண்டு இறுதி அறிக்கைகள் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன.

 

பின்வரும் சந்திப்பு மற்றும் மன்றத்தின் இறுதி அறிக்கைகள் IRCI வலைத்தளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன:


சமூகங்கள்மீதான முதல் தீவிர ஆய்வு சந்திப்பு மற்றும் ஆம் ஆண்டு மாநாடு: “சமூகத்தின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கானகருவிகளாக புதிரான பாட்டு மரபு குறித்த ”

முதல் ICH இன் ஆராய்ச்சியாளர்களின் மன்றம் 2003 ஆம் வருட “UNESCO மாநாட்டின் செயலாக்கம்”

இறுதி அறிக்கைகள்இங்கேகிடைகின்றன