2011 අස්පෘශ්යා සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ අවශ්යාතා සම්මේලනය

ඔසාකා සහ ෂිගා, ජපානය [ විස්තර පිටුව ]

2011 පෙබරවාරි 1-5

සංස්කෘතික උරුමය සඳහා වූ ජාතික ආයතනය සහ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ඒජන්සිය  (බුන්‍කාචෝ)

සමසංවිධානය කරන ලද්දේ ටෝකියෝ හි සංස්කෘතික දේපල සඳහා වූ ජාතික පර්යේෂණ ආයතනය සහ මානව විශ්ව විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික කෞතුකාගාරයේ සහයෝගිත්වයෙනි.

ආධාර කරන ලද්දේ යුනෙස්කෝ සංවිධානය සඳහා වූ ජපාන ජාතික කොමිසම විසිනි.

1වෙනි සැසිවාරය ICH  ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජපාන පරිපාලන පද්ධතිය
කිකුචි කෙන්සකු ප්‍රධාන ජේෂ්ඨ සංස්කෘතික දේපල විශේෂඥයා සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා වූ ජපාන ඒජන්සිය
2වන සැසිවාරය ජපානයේ  ICH ආරක්ෂා කිරිමේ හා කොගපොක් සකස් කිරීම
මියස්ටා ෂිගේයුකි අධ්‍යක්ෂ අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමය දෙපාර්තමේන්තුව සංස්කෘතික දේපල පිළිබඳ ටෝකියෝ ජාතික පර්යේෂණායතනය.
3වන සැසිවාරය ප්‍රාදේශීය පාලනය සහ ජනකවි. මානව වංශ විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික කෞතුකාගාරය මඟින් නිෂ්පාදනය කරන ලද අමාමි ඔෂිමාහි හචිගට්සු ඔඩෝරි පිළිබඳ වීඩියෝ වාර්තා චිත්‍රපටය සම්බන්ධවයි.
සසහාරා රියෝජි ආශ්‍රිත මහාචාර්ය සංස්කෘතික පර්යේෂණයේ මානව වංශ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාතික කෞතුකාගාරය
4වන සැසිවාරය මානව වංශ විද්‍යා ජාතික කෞතුකාගාරය පිළිබඳ කාර්යයන් හා මෙහෙවරයන්
ටමුරා කට්සුමි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මානව වංශ විද්‍යා ජාතික කෞතුකාගාරයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
5වන සැසිවාරය නාගාහමා හිකියමා උත්සවය සහ එහි සම්ප්‍රේෂණය
නිෂිකවා ටකියෝ සසනමි යෂුෂියා නාගාහමා හිකියාමා සංස්කෘතික සංගමය

 සහභාගිවන ආයතන ලැයිස්තුව

 • බංගලාදේශ ශිල්පකලා ඇකඩමිය (බංගලාදේශය)
 • රංග කලා පිළිබඳ රාජකීය ඇකඩමිය (භූතානය)
 • සංස්කෘතික හා ලලිත කලා අමාත්‍යාංශය (කාම්බෝජය)
 • සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය (චීනය)
 • සංස්කෘතික හා සංචාරක අමාත්‍යාංශය  (ඉන්දුනීසියාව)
 • යුනෙස්කෝ ආයතනය සඳහා වූ මොංගෝලියානු ජාතික ‍කොමිසම (මොං‍ගෝලීයාව)
 • සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය (මියන්මාරය)
 • ෆෙඩරල් කටයුතු, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු හා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය  (නේපාලය)
 • යුනෙස්කෝව සඳහා වූ පීඑන්ජී ජාතික කොමිසම (පැපුවා නිව්ගිනියා)
 • පිලිපීන යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිසම(පිලිපීනය)
 • අධ්‍යාපන, ක්‍රිඩා සහ සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය (සැමෝවා)
 • සංස්කෘතික හා කලා අමාත්‍යාංශය (ශ්‍රි ලංකාව)
 • සංස්කෘතික හා ක්‍රිඩා අමාත්‍යාංශය (උස්බෙකිස්තානය)
 • සංස්කෘතික, ක්‍රිඩා හා සංචාරක අමාත්‍යාංශය  (වියට්නාමය)