අළුත් දේ මොනවාද

නොපැහැදිලි සංස්කෘතික උරුමකම් පිළිබඳ ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක වන 2 වන කාණ්ඩයේ මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳ තෙවැනි වාර්ෂික සම්බන්ධීකරණ රැස්වීමට IRCI සහභාගි විය.(2015-12-24 at 13:56)
2015 ඡුලි 6-8 දිනවල මහඡන චීන සමූහාණ්ඩුවේ, ගුයිෂ්…
IRCI අගැයීමේ වාර්තාව UNESCO වෙබ් අඩවියේ ඇත.(2015-12-24 at 13:53)
UNESCO ආයතනයේ 2 වැනි කාණ්ඩයේ මධ්‍යස්ථානයක් ව…
වියට්නාමයේ මානව විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ නියෝඡිත පිරිස IRCI වෙත අනුග්‍රාහක සංචාරයක නිරත විය.(2015-12-24 at 13:51)
Vietnam Museum of Ethnology අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය …
සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ ටෝකියෝ ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණයට IRCI සහභාගි විය.(2015-12-24 at 13:50)
2015 මැයි 20 වෙනි දින හීසෙයිකන්හි ටෝකියෝ ඡාතික ක…
බංග්ලා දේශයේ අන්තර්ඡාතික මාතෘ භාෂා ආයතනයේ (IMLI) නියෝඡිත පිරිස IRCI වෙත අනුග්‍රාහක සංචාරයක නිරත විය.(2015-12-24 at 13:49)
අධ්‍යක්ෂ, ආචාර්ය අරුණ බිස්වාස් විසින් මෙහෙයව…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >