අළුත් දේ මොනවාද

2 වන IRCI පාලක සභා රැස්වීම(2014-03-28 at 15:48)
දෙවන පාලක සභා රැස්වීම 2013 ඔක්තෝම්බර් මස 21 දා ක…
අස්පෘශ්යන සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීමේ සමුළුවේ 10 වෙනි සංවත්සරය අනුස්මරණය කිරීමේ ජාත්ය්න්තර සම්මේලනය(2013-09-02 at 15:46)
මෙම සමුළුව සංවිධානය කරන ලද්දේ IRCI ආයතනය ජපානයේ …
ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ අස්පෘශ්යධ සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ 2012 ජාත්යලන්තර ක්ෂේත්රාර පාසල් උපාධිධාරී සම්මන්ත්රසණයේ වාර්තාව(2013-03-28 at 15:47)
ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ  (IRCI) අස්පෘශ්&zwj…
ICH පිළිබඳ විශේෂඥයන්ගේ රැස්වීම IRCI ආයතනය විසින් 2013 ජනවාරි මාසයේ දී සංවිධානය කරන ලදී.(2013-02-06 at 15:46)
ප්‍රංශයේ “මෙයිසන් ඩෙස් කල්චර්ස් ඩු මොන…
IRCI සහ SAC යන ආයතන දෙක විසින් ඒකාබද්ධව කෞතුකාගාර සම්බන්ධ ආසියානු ප්රාජාවන් හා 2003 සම්මුතියට ආරාධනා කරමින් පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණයක් සංවිධානය කරන ලදී.(2012-08-14 at 15:43)
IRCI සහ SAC යන ආයතන දෙක ඒකාබද්ධව තායිලන්තයේ ලැම්…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >