අළුත් දේ මොනවාද

IRCI ආයතනයේ නව විස්තර පත්රි කාව දැන් ලබාගත හැකිය(2014-08-04 at 15:49)
ඡායරූප මගින් ද විස්තර ඇතුළත් කර ඇති එම නව පත්&zw…
ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ ICH ආයතන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පර්යේෂණ කටයුතු වෙන්කර ලකුණු කිරීම අදාල ජාත්යින්තර විශේෂඥයන්ගේ රැස්වීමක් IRCI ආයතනයේ මෙහෙයවීමෙන් පවත්වන ලදී.(2014-07-28 at 15:49)
දෙවන IRCI පාලක සභා රැස්වීමේ දී අනුමත කරන ලද වැඩ …
මහා මිකොං කලාපයේ අස්පෘශ්යප සංස්කෘතික උරුමයට සම්බන්ධ නෛතික ක්රාම අධ්යනයනය කිරීම(2014-07-27 at 15:51)
අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීමෙහි ලා…
ICH වීඩියෝ ලේඛනගත කිරීම සඳහා වූ ප්රයජාවගේ තරුණ චිත්රාපට නිෂ්පාදකයන්ගේ දෙවන වැඩමුළුව IRCI ආයතනය විසින් පවත්වන ලදී.(2014-07-27 at 10:52)
IRCI ආයතනය විසින් ICH  වීඩියෝ ලේඛනගත කිරීම …
ටිමෝර් ලෙස්ට් දූපත්වල රජයේ නිලධාරීන් ජපානයේ පැවැත්වූ අස්පෘශ්යණ සංස්කෘතික උරුමය දැක බලා ගැනීමේ අධ්යරයන චාරිකාවක යෙදුනේය.(2014-03-31 at 15:48)
ටිමෝර් ලෙස්ට්හි රජය සහ ජකර්තා නුවර යුනෙස්කෝ කාර්…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >