අළුත් දේ මොනවාද

නැගෙනහිර තකෙසොනෙ ඉහල බාලාංශ පාසැලේ දේශණය (සුකුබා නගරය)(2015-02-26 at 10:10)
2014 වසරේ දෙසැම්බර මස 20 වන දා, ආපැකඅසඋපජාම නියෝ…
ආසියානු සහ පැසිපික් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් පරියේෂණ කිරීමේ ජාත්යන්තර මධ්යස්ථානය (ආපැකඅසඋපජාම) ආසියා පැසිපික් ජ්යාතන්තර තෙවන පාලක මංඩල රැස්වීම පවත්වන ලදි.(2015-02-26 at 10:05)
ආපැකඅසඋපජාම තෙවන පාලක මංඩල රැස්වීම 2014 වර්ෂයේ ඔ…
"අනතුරට ලක්වී තිබෙන සම්ප්‍රදායක හස්ත කර්මාන්ත පිලිබඳ පර්යේෂණ" නමැති ව්‍යාපෘතිය සඳහා IRCI මණ්ඩල සාමාජිකයෝ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කලහ.(2015-02-26 at 10:03)
"අනතුරට ලක්වී තිබෙන සම්ප්‍රදායක හස්ත කර්මාන්…
ආපැකඅසඋපජාම විසින් “ආසියානු සහ පැසිපික් කලාපයේ අසඋ සුරකිතාව පිළිබඳ “පරියේෂණ දත්ත මූලයන්” නිකුත්කොට ඇත.(2015-02-26 at 10:00)
ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙසට, “ආසියානු සහ ප…
තායිලන්ත රාජධානියේ සංස්කෘතික අමාත්යංසශයේ සංස්කෘතික ප්රිවර්ධනය කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජිත පිරිසක් IRCI ආයතනයට සුහදතාවය පෙන්වීමේ චාරිකාවක යෙදුනහ.(2014-08-25 at 15:52)
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සී තොංගේසම් මහත…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >