අළුත් දේ මොනවාද

“ප්‍රඡාව විසින් මෙහෙයවන ලද ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මෙවලමක් වශයෙන් නොපැහැදිලි සංස්කෘතික උරුමයන් ලේඛන ගත කිරීම පිළිබඳ කඩිනම් වැඩ මුළුව” IRCI විසින් පවත්වනු ලැබිණ.(2015-12-24 at 13:48)
2011 මුදල් වර්ෂයේ පටන්  “ප්‍රඡාව …
නොපැහැදිලි සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයේ ප්‍රසිද්ධ දේශනය(2015-12-24 at 13:46)
සකායි සිටි ව්‍යාපෘතිවලට දායක වීම මගින් IRCI …
ටකෙසොනො හිගාෂි උසස් කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දේශණය(2015-12-24 at 11:38)
2015 නොවැම්බර් 21 දින ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අස්ප…
"ආසියානු පැසිපික් ප්‍රදේශයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් සුරැකීමේ පර්යේෂණ අනුරූපනය කිරීම්" ව්‍යාපෘතියේ ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයන්ගේ රැස්වීමට IRCI ආයතනය විසින් ආගන්තුක සත්කාර පහසුකම් සපයන ලදී.(2015-03-25 at 09:00)
මැලේසියාවේ ඉස්ලාමීය කලා කෞතුගාරය සමග සහයෝගයෙන් …
ආපැකඅසඋපජාම විසින් “අග්නිදිග ආසියාවේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන්ට අදාල නීතිමය පද්ධතීය අධ්යනය කිරීමේ 1 වන ආපැකඅසඋපජාම වැඩමුලුව” නමින් අන්තරජාතික වැඩමුලුවක් පවත්වනු ලැබීය.(2015-02-26 at 10:15)
ආපැකඅසඋපජාම විසින් කියුෂු විශ්ව විද්‍යාලයේ න…

< 戻る 1|2|3|4|5|6|7 次へ >