ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ අස්පෘශ්යධ සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ 2012 ජාත්යලන්තර ක්ෂේත්රාර පාසල් උපාධිධාරී සම්මන්ත්රසණයේ වාර්තාව

ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ  (IRCI) අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සහ මහා චක්‍රී සිරින්ඩෝන් කුමරි මානව විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය (IRCI) විසින් ඒකාබද්ධ සංවිධානය කරන ලද 2012 ජාත්‍යන්තර ක්ෂේත්‍ර පාසැල් උපාධිධාරීන්ගේ සම්මන්ත්‍රණයේ වාර්තාව 2013 මාර්තු මාසයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. එය අප විසින් ද විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදී. වාර්තාව ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.

(இந்த செயல்பாடானது, 1 ஆம் IRCI மேலாண்மை வாரிய சந்திப்பின்போது ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட IRCI -இன் இடைக்கால திட்டத்தின்படி நடத்தப்பட்டது)