ප්රමජාවන් පිළිබඳ ප්රබථම ප්රුවේගී පර්යේෂණ රැස්වීම සහ 2003 වර්ෂයේ සම්මුතිය

IRCI සංවිධානය විසින් ප්‍රජාවන් සම්බන්ධ ප්‍රථම ප්‍රවේගී පර්යේෂකයන්ගේ රැස්වීම සහ 2003 සම්මුතිය ප්‍රජාවන් ආරක්ෂා කිරී‍මේ යන මැයෙන් යුත් රැස්වීම මාර්තු මස 3-4 දිනවල ටෝකියෝ නුවර පවත්වන ලදී.

මෙම රැස්වීමේ අරමුණ වූයේ යහපත් පුරුදු බෙදාහදා ගැනීම සහ අස්පෘෂ සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රජාවන් විසින් ලේඛනගත කිරීමේ අවතීරණයන් ආම්පන්නයක් ලෙස භාවිතා කිරීම සාකච්ඡා කිරීමයි. ප්‍රජාවන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා අස්පෘෂ් සංස්කෘතික උරුමය ලේඛනගත කිරීම සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශ සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂකයන් විසින් රාමුවක් වර්ධනය කළ අතර අනාගතයේදි ආසියානු හා ශාන්තිකර කලාපවල ප්‍රායෝගික අවතීර්ණ පිළිබඳ මෙම රැස්වීමේ වාර්තාව මෙහිදී බාගැනීමට  හැකිය.