වාර්තා සහ ප්‍රකාශන පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම

IRCI වෙබ් අඩවියේ වාර්තා සහ ප්‍රකාශන යාවත්කාලීන කර තිබේ.

2013 ජනාවාරි මාසයේ පවත්වන ලද අන්තර්ජාතික විමර්ශකයන්ගේ වාර්තාවේ PDF පිටපත “2013 IRCI 2013 ICH පිළිබඳ IRCI සමුළුව - යුනෙස්කෝ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් පිළබඳ සම්මුති‍යෙහි නිර්දේශයන් පිළිබඳ උපමානයන්” (අවසාන වාර්තාව) සහ

2013 ඔක්තෝබර් මාසයේ නැගෙනහිර තිමෝරයේ රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ අධ්‍යාපන චාරිකාවේ, “2013 අධ්‍යාපන චාරිකාවේ වාර්තාව‍: 2013 අධ්‍යයන චාරිකාවේ වාර්ථාව: 2013 චාරිකා වාර්තාව: නැගෙනහිර තිමෝරයේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාව සහ ජනතා අභිවෘද්ධිය දැන් අන්තර්ජාලයෙන් ලබා ගැනීමට හැකිය