ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ පර්යේෂන මධ්‍යස්ථානයේ (IRCI) ව්‍යපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුත්ත වැඩිදියුනු කිරීම සදහා පර්යේශකයන් මෙකොන් කලාපයේ රටවල් තුනක් නිරීක්ෂනය කරන ලදි

ආයතනයන් සමඟ සහයෝගී සම්බන්ධතාවයන් ශක්තිමත් කිරීම සදහා සහ “මහ මෙකොන් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් සම්බන්ධ නීති පද්ධති අධ්‍යයනයන් ” ඇතුළු IRCI ව්‍යාපෘති වලට දායකවන පර්යේෂනය සදහා ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ පර්යේෂන මධ්‍යස්ථානයේ (IRCI) සූසන් මැක් ඉන්ටයර් - ටැම්වෝයි (පුරාවිද්‍යාත්මක සහ උරුමයන් කළමනාකරන විසදුම්) සහ කෙටී ඔරූර්ක් (කොටී ඔරූර්ක් උපදේශන p/L) මියන්මාරයට, ලාඕසයට සහ තායිලන්තයට පිටත්කර යවවන ලදි. IRCI විසින් මෙම රටවලට කලින් යවන ලද ප්‍රශ්නාවලියක් පදනම් කර ගනිමින් එම රටවල අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් (ICH) සුරැකියාව පිළිබද නෛතික තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැස්කර ගැනීම සදහා මොවුන් 2015 නොවැම්බර් මාසේ 2-10 කාලයේදී මෙම රටවල් තුනෙහි විශ්වවිද්‍යාල, උරුමයන් සම්බන්ධ ආයතන, රාජ්‍ය ආයතන නිරික්ෂනය කරන ලදි. පහත නම් සදහන් ආයතන සමග සාකච්ඡා පවත්වන ලදි. මියන්මාරයේ සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය; යැංගොන් උරුම භාරය; යුනෙස්කො සංස්කෘතික ජාතික ව්‍යාපෘති කාර්යාලය; ලාඕසයේ, සමාජීය විද්‍යා පිලිබද ලාඕ ඇකඩමිය; ලාඕස් ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය; තොරතුරු, සංස්කෘතික සහ සංචාරක අමාත්‍යාංශය; සහ තායිලන්තයේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව; සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශය.