ටකෙසොනො හිගාෂි උසස් කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දේශණය

2015 නොවැම්බර් 21 දින ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ පර්යේෂන මධ්‍යස්ථානයේ (IRCI) නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා-ජෙනරාල් මිසාකො ඔනුකි මහත්මිය “ලෝක ඉතිහාස සංධර්භය තුල ලුවර් කෞතුකාගාරය සහ ලෝකඋරුම සම්මුතිය” යන මාතෘකාව යටතේ ට්සුකුබා නගරයේ  ටකෙසොනො හිගාෂි උසස් කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිසුන් සඳහා දේශනයක් පවත්වන ලදි. මෙම විද්‍යාලයෙන් ඔනුකි මහත්මියට දේශනයක් පැවැත්වීමට ආරාධනයක් ලැබුන දෙවන අවස්ථාව මෙය විය. තම කතාවේ කොටසක් ලෙස ඇය ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ පර්යේෂන මධ්‍යස්ථානයේ (IRCI) ආයතයේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හදුන්වා දෙන ලදි.