නොපැහැදිලි සංස්කෘතික උරුමකම් පිළිබඳ ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක වන 2 වන කාණ්ඩයේ මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳ තෙවැනි වාර්ෂික සම්බන්ධීකරණ රැස්වීමට IRCI සහභාගි විය.

2015 ඡුලි 6-8 දිනවල මහඡන චීන සමූහාණ්ඩුවේ, ගුයිෂ්ගු පලාතේ ගුයියෑන්හි පවත්වන ලද Third Annual Coordination Meeting of Category 2 Centres Active in the Field of Intangible Cultural Heritage සඳහා IRCI ආයතනය සහභාගි විය.  මෙම රැස්වීම, UNESCO සංවිධානයේ ICH අංශය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනුයේ එහි 2 වන කාණ්ඩයේ (C2) මධ්‍යස්ථානවල ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණයට සහ මධ්‍යස්ථාන එකිනෙක අතර හා UNESCO සංවිධානය සමග ඇති සහයෝගය ඉහළ නැංවීමටය.  චීන C2 මධ්‍යස්ථානය (CRIHAP) මේ වර්ෂයේ රැස්වීමේ සත්කාරකයා වූ අතර, යුරෝපය, ආසියාව, හා දකුණු ඇමෙරිකාවේ මධ්‍යස්ථාන 6ක නියෝඡිතයන් සාකච්ඡාවට එක් විය.  අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් අකියෝ අරාටා හා ආශ්‍රිත සාමාඡික ෂිගෙයාකි කොඩාමා IRCI වෙනුවෙන් සහභාගි වූ අතර, UNESCO සංවිධානය විසින් පවරන ලද අභ්‍යන්තර අගැයීම පිළිබඳ සභා වාරයට පහසුකම් සැළසීය.  අනිකුත් C2 මධ්‍යස්ථාන විසින් ද ඔවුන්ගේ කළමනාකරණය හා ක්‍රියකාරිත්වයට අදාළ විවිධ මාතෘකා ඉදිරිපත් කෙරිණ.  සාකච්ඡා අවසානයේ දී, මධ්‍යස්ථාන අතර සහයෝගීතාවය තවත් වැඩි කිරීමට සහභාගිවූවන් එකඟතාවයකට එළඹිණ.