ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ ICH ආයතන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පර්යේෂණ කටයුතු වෙන්කර ලකුණු කිරීම අදාල ජාත්යින්තර විශේෂඥයන්ගේ රැස්වීමක් IRCI ආයතනයේ මෙහෙයවීමෙන් පවත්වන ලදී.

දෙවන IRCI පාලක සභා රැස්වීමේ දී අනුමත කරන ලද වැඩ සැලැස්ම පදනම් කර ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ ICH ආයතන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ පර්යේෂණ වෙන් කර ලකුණු කිරීම යනුවෙන් වූ ව්‍යපෘතියක් IRCI ආයතනය විසින් පවත්වනු ලැබේ. එකී කලාපයේ ICH ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධ පර්යේෂණ පරික්ෂා කිරීමෙන් ICH ආයතන ආරක්ෂා කිරීම කෙරෙහි දායක වෙමින් හා ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පිළිබඳ දිර්ඝ ලෙස හා ගැඹුරින් සාකච්ඡා කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා වූ ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් වශයෙන් IRCI ආයතනය විසින් ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයන්ගේ රැස්වීමක් තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවරදී 2014 පෙබරවාරි මස 19-20 දිනවල කැදවන ලද අතර ඒ සඳහා ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය රටවල ICH විශේෂඥයන් 13 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදී. මෙම රැස්වීමේ දී ICH ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ වර්තමාන තත්වය ගැන විශේෂඥයන් විසින් වාර්තා කරන අතරම මේ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ පර්යේෂණයක් පැවැත්වීම පිළිබඳ ප්‍රධාන ගැටලු හඳුනාගෙන මෙම ව්‍යපෘතිය ඉදිරියේ දී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන ලදී.

2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා එකී රැස්වීමේ දී හඳුනාගත් ගැටළු හා ලබා දුන් නිර්දේශ අළලා IRCI ආයතනය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යනු ලැබේ. ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිඵල පිළිබඳ මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කරනු ලැබේ.