වියට්නාමයේ මානව විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ නියෝඡිත පිරිස IRCI වෙත අනුග්‍රාහක සංචාරයක නිරත විය.

Vietnam Museum of Ethnology අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය වියො ක්වාන් ට්‍රොන් හා පර්යේෂක පාම් ති තුයි මහත්මිය 2015 ඡුනි 30 වෙනි දින IRCI වෙත අනුග්‍රාහක සංචාරයක යෙදිණ.  IRCI හා නියෝඡිත පිරිස, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හුවමාරු කර ගත් අතර, ආයතන දෙක අතර අනාගත සහයෝගය පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරිණ.