සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ ටෝකියෝ ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණයට IRCI සහභාගි විය.

2015 මැයි 20 වෙනි දින හීසෙයිකන්හි ටෝකියෝ ඡාතික කෞතුකාගාරයේ පවත්වන ලද සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ ටෝකියෝ ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණ මණ්ඩලයේ සාකච්ඡාවන්ට IRCI අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් අකියෝ අරාටා සහභාගි විය.  සකායි සිටි සමග සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ ඡාතික ආයතනය මෙම ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණයේ සම-සංවිධායකයන් විය.

 

සම්මන්ත්‍රණයට 250කට වඩා පිරිසක් සහභාගි විය.  IRCI තොරතුරු පුවරු ද ප්‍රවේශ ශාලාවේ ප්‍රදර්ශනය කෙරිණ.