බංග්ලා දේශයේ අන්තර්ඡාතික මාතෘ භාෂා ආයතනයේ (IMLI) නියෝඡිත පිරිස IRCI වෙත අනුග්‍රාහක සංචාරයක නිරත විය.

අධ්‍යක්ෂ, ආචාර්ය අරුණ බිස්වාස් විසින් මෙහෙයවන ලද, International Mother Language Institute නියෝඡිත පිරිස, 2015 අප්‍රේල් 6 වෙනි දින IRCI වෙත අනුග්‍රාහක සංචාරයක යෙදිණ.  IRCI හා නියෝඡිත පිරිස, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හුවමාරු කර ගත් අතර, ආයතන දෙක අතර අනාගත සහයෝගය පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරිණ.