“ප්‍රඡාව විසින් මෙහෙයවන ලද ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මෙවලමක් වශයෙන් නොපැහැදිලි සංස්කෘතික උරුමයන් ලේඛන ගත කිරීම පිළිබඳ කඩිනම් වැඩ මුළුව” IRCI විසින් පවත්වනු ලැබිණ.

2011 මුදල් වර්ෂයේ පටන්  “ප්‍රඡාව විසින් මෙහෙයවන ලද මූලික ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මෙවලමක් වශයෙන් ICH ලේඛන ගත කිරීම” නමැති ව්‍යාපෘතිය IRCI විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලබයි.  ඉහත ව්‍යාපෘතියේ අවසාන වර්ෂයේ සමාප්තිමය ක්‍රියාකාරකම වශයෙන්, කඩිනම් වැඩ මුළුවක් 2015 මාර්තු 16 වෙනි දින ටෝකියෝ නගරයේ පැවැත්විණ.  මුළු වශයෙන් හවුල්කරුවන් 9 දෙනෙකුට ICRI විසින් ආරාධනා කරන ලද අතර, තම කාර්ය සැලසුම හා වීඩියෝකරණය සම්පූර්ණ කිරීමට නැගෙනහිර ටිමෝරයෙන් පැමිණි ප්‍රවීණයන් මෙන්ම රාඡ්‍ය නිලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලාංකාවෙන් හා ඡපානයෙන් පැමිණි ICH වෘත්තිකයින් ද ඒ අතර විය.

 

ව්‍යාපෘතියේ අවසන් වාර්තාවේ ඩිඡිටල් අනුවාදය ලයිඩන්ට් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මෙට්ඡ් පෝස්ට්මා හා මෙම ව්‍යාපෘතිය මෙහෙයවූ වෙනත් ප්‍රවීණයන් විසින් සංස්කරණය වෙමින් පවතී.

 

(මෙම ව්‍යාපෘතිය පවත්වන ලද්දේ 2014 ඔක්තෝබර් 1 වෙනි දින පැවැති 3 වෙනි පාලක මංඩල රැස්වීමේ දී අනුමත වූ කාර්ය සැලසුම යටතේය.)