නොපැහැදිලි සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයේ ප්‍රසිද්ධ දේශනය

සකායි සිටි ව්‍යාපෘතිවලට දායක වීම මගින් IRCI නොපැහැදිලි සංස්කෘතික උරුමයන්ට සිය අනුග්‍රහය දක්වනු ලබයි.  පෙබරවාරි 21 වෙනි දින පවත්වන ලද නොපැහැදිලි සංස්කෘතික  උරුමයන් වටහා ගැනීම පිළිබඳ 10 වෙනි සම්මන්ත්‍රණයේ දී, IRCI අධ්‍යක්ෂ ඡනරාල් අකියෝ අරාටා විසින්,  “නොපැහැදිලි සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා IRCI හා UNESCO අතර සම්මුතිය” යන මැයින් ප්‍රසිද්ධ දේශනයක් පවත්වනු ලැබිණ.

 

මෙම සම්මන්ත්‍රණය සකායි සිටි කෞතුකාගාරයේ පවත්වන ලද අතර 70කට වැඩි පුරවැසියන් පිරිසක් ඊට සහභාගි විය.