"අනතුරට ලක්වී තිබෙන සම්ප්‍රදායක හස්ත කර්මාන්ත පිලිබඳ පර්යේෂණ" නමැති ව්‍යාපෘතිය සඳහා IRCI මණ්ඩල සාමාජිකයෝ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කලහ.

"අනතුරට ලක්වී තිබෙන සම්ප්‍රදායක හස්ත කර්මාන්ත පිලිබඳ පර්යේෂණ" නමැති ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් වශයෙන් 2014 සැප්තැම්බර් මස 18-19 දිනවලදී (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් මිසාකෝ ඔනුකි හා ආශ්‍රිත අධිසාමාජික ෂිගියේකි කොඩමා)

IRCI නියෝජිතයින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කලහ. ඇමතිවරු සිව්දෙනෙකු හා සම්ප්‍රදායක කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධණ අමාත්‍යාංශය හා සංස්කෘති කටයුතු හා කලා පිලිබඳ අමාත්‍යාංශය වැනි අදාල අමාත්‍යාංශවල උප ලේකම්වරුන් සමග පවත්වන ලද කඩිනම් රැස්වීම්වලදී 2013 මුදල් වර්ෂයේදී කරන ලද පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කෙටුම්පත් කරන ලද නිර්දේශය පදනම්ව ප්‍රායෝගික පර්යේෂණ කටයුතුවල දිශානතිය ගැන සාකච්ඡා පවත්වා තිබේ.

සංස්කෘතික කටයුතු හා කලා පිලිබඳ ගරු අමාත්‍ය ටී බී ඒකනායක මහතා සමග රැස්වීම

 

කර්මාන්ත හා වෙළඳ කටයුතු අමාත්‍යාං‍ශයේ මහ ලේකමි අනුර සිරිවර්ධණ මහතා සමග රැස්වීම

 

සම්ප්‍රදායක කර්මාන්ත හා කුඩා ව්‍යවසාය සංවර්ධණ කටයුතු ගරු අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා සමග සාකච්ඡා

 

 

(2014 ඔක්තෝබර් මස 01 දින පවත්වන ලද IRCI ආයතනයේ තුන්වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමත කරන ලද කාර්ය සැලැස්ම යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලදී)