"ආසියානු පැසිපික් ප්‍රදේශයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් සුරැකීමේ පර්යේෂණ අනුරූපනය කිරීම්" ව්‍යාපෘතියේ ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයන්ගේ රැස්වීමට IRCI ආයතනය විසින් ආගන්තුක සත්කාර පහසුකම් සපයන ලදී.

මැලේසියාවේ ඉස්ලාමීය කලා කෞතුගාරය සමග සහයෝගයෙන් 2015 ජනවාරි 26-27 දෙදින තුලදී IRCI ආයතනය විසින් කුවාලා ලම්පූර්හිදී ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයින්ගේ රැස්වීමක් ආසියානු පැසිපික් ප්‍රදේශයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් සුරැකීමේ පර්යේෂණ අනුරූපනය කිරීම් ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් වශයෙන් කැඳවන ලදී. ආසියානු පැසිපික් ප්‍රදේශයෙන් විශේෂඥයින් දස දෙ‍නෙක් සහභාගී වූ අතර, සිය රටවල නිශ්චිත විෂය අධ්‍යයනයන් පදනම්ව අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් සුරැකීමේ ප්‍රවර්තන තත්වයන් හා අභියෝගයන් ගැන ඔවුහු උනන්දුවෙන් සාකච්ඡා කලහ.

 

(2014 ඔක්තෝබර් මස 01 දින පවත්වන ලද IRCI ආයතනයේ තුන්වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමත කරන ලද කාර්ය සැලැස්ම යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලදී)