ටිමෝර් ලෙස්ට් දූපත්වල රජයේ නිලධාරීන් ජපානයේ පැවැත්වූ අස්පෘශ්යණ සංස්කෘතික උරුමය දැක බලා ගැනීමේ අධ්යරයන චාරිකාවක යෙදුනේය.

ටිමෝර් ලෙස්ට්හි රජය සහ ජකර්තා නුවර යුනෙස්කෝ කාර්යාලය විසින් ජපානයේ අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමයන් දැක බලා ගැනීමේ අධ්‍යයන චාරිකාවක් ටි‍මෝර් ලෙස්ට් හි රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භක IRCI සංවිධානයේ මධ්‍යකාලීන වැඩ සටහනට (2013-2015) ඇතුළත් කර තිබුනේ නැත. කෙසේවෙතත් IRCI ක්‍රියාකාරීත්වය දූත මෙහෙවරට අවදානමට මුහුණ දී ඇති ICH ආයතන ආරක්ෂා කිරීම ඇතුළත් වූ හෙයින් ද මෙම කාරණයෙහි හදිසි අවශ්‍යතාව නිසා ද එය 2013 IRCI පාලක සභා රැස්වීමේ දී අනුමත කරන ලදී. නිලධාරීහු ඔක්තෝම්බර් 22 දා සිට 26 දක්වා වූ දින පහ තුළ ජපානයේ සංචාරය කළහ.

ජීවමාන සංස්කෘතික උරුමය ප්‍රදර්ශනය කර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දරන ප්‍රයත්නයක් සඳහා සාම්ප්‍රදායික රංග කලා චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර විධි පුද පූජා කැටයම් වැඩ වැනි මූලාශ්‍ර හරහා ප්‍රයත්නයන් ගණනාවක් අවශ්‍යය. ටිමෝර්ලේස්ට්හි ICH ආයතනය තවමත් හඳුනාගෙන නැති අතර ඒ සම්බන්ධ කරුණු මෙතෙක් හඳුනාගෙන හෝ විශ්ලේෂණය කර නැත.ඊට අතිරේකව කෞතුකාගාර සහ අනෙකුත් යටිතලයන් මෙතෙක් ආරම්භ කර නැත. ඒ අනුව රටවල් හා ගම්බද ප්‍රජාවක් විසින් ICH ආයතනය අන් අයට දීමට ප්‍රදර්ශනය කිරීමට හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන යහපත් පුරුදු තෝරා ගැනීමේ වැඩ සටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් නිරීක්ෂණය සාකච්ඡාව එකට සම්බන්ධ කිරීමටත් සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රම හා අනෙකුත් මාතෘකා ICH සංරක්ෂණය කිරීමේ සංගම් කෞතුකාගාර කළමණාකරුවන් හා කලාපීය පරිපාලකයන් සමඟ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන ලදී. අධ්‍යයන සංචාරක කණ්ඩායම ටෝකියෝ ජාතික කෞතුකාගාරයට ටෝකියෝ හි පිහිටි සංස්කෘතික දේපල සඳහා වූ ජාතික ආයතනයට සහ ජාතික රංග ශාලාවටද ගොස් ජාතික මට්ටමේ ප්‍රයත්නයන් නැරඹූහ. එයින් පසුව ඔව්හු ඔගාහි පිහිටි ප්‍රජා කෞතුකාගාර, නමහගේ කෞතුකාගාරය සහ ඕගා ෂින් ගැමි ගී කෞතුකාගාරය, අකිතා පලාත් පාලන ආයතනය ඔගා නමහගේ උත්සව ශාලාව, ඉබරකී පලාත් පාලන අයතනයේ සුකී සුමුගි නැමති හස්ත කර්මාන්තය පුහුණු කරන අන්දම සහ ටොච්ගි පලාත් පාලන ආයතන ප්‍රදේශයේ මෂිකෝ ප්‍රජාව විසින් අත්කම් භාණ්ඩ අළෙවිකරන අන්දම හා එහි ඇති භූමි දර්ශන ආදිය දැක බලාගත්හ.

ටිමෝර් ලෙස්ට් හි ICH ආයතනය ආරක්ෂා කිරීමට අදාල ගැටළු හා විසදුම් පළමු හා අවසාන දිනවල දැඩි සාකච්ඡාවට භාජනය කරන ලදී. එකී සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල සාරාංශ කර ඇත.

ඒ පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු 2014 මාර්තු මාසයේ දී නිකුත් කළ වාර්තාවක පළ කර ඇත.

(මෙම ව්‍යාපෘතිය පවත්වන ලද්දේ 2013 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ පැවැති 2 වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීම මඟින් අනුමත කළ වැඩ සැලැස්ම යටතේ ය.)