නැගෙනහිර තකෙසොනෙ ඉහල බාලාංශ පාසැලේ දේශණය (සුකුබා නගරය)

2014 වසරේ දෙසැම්බර මස 20 වන දා, ආපැකඅසඋපජාම නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් මිසකෝ ඔනුකයි මහත්මිය විසින් “ ලෝක උරුම ප්‍රඥප්තිය සහ ජපානයේ දායකත්වය” යන මැයෙන් සුකුබා නගරයේ නැගෙනහිර තකෙසොනෙ ඉහල බාලාංශ පාසැලේ ශිෂ්‍යන් වෙත දේශණයක් පවත්වනු ලැබීය. මෙම දේශණයේ එක් කොටසක් ලෙසට, එතුමිය විසින් ආපැකඅසඋපජාම ක්‍රියාකාරිත්වයන් හදුන්වා දෙන ලදි. මෙම දේශණයේ ප්‍රවෘතිය පිළිබඳ නැගෙනහිර තකෙසොනෙ ඉහල බාලාංශ පාසැලේ වෙබ් අඩවියේද පල කරන ලදි.