ආපැකඅසඋපජාම විසින් “අග්නිදිග ආසියාවේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන්ට අදාල නීතිමය පද්ධතීය අධ්යනය කිරීමේ 1 වන ආපැකඅසඋපජාම වැඩමුලුව” නමින් අන්තරජාතික වැඩමුලුවක් පවත්වනු ලැබීය.

ආපැකඅසඋපජාම විසින් කියුෂු විශ්ව විද්‍යාලයේ නීතී පීඨයේ සහයෝගයෙන් 2014 වර්ෂයේ දෙසැබ්බර් මස 19-20 දිනයන්හි අන්තර්ජාතික වැඩමුලුවක් හකොසකි විශ්වවිද්්‍යාල මංඩපයේදි පවත්වනු ලැබීය. මෙම වැඩමුලුව “මහා මීකොන් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන්ට අදාල නීතිමය පද්ධතීය අධ්‍යනය කිරීම” යන වැඩ සටහන් මාතෘකාවේ එක් අංශයක් ලෙසට සංවිධානය කරනු ලැබීය. මෙම වැඩ සටහන සඳහා අග්නිදිග ආසියානු රට වලින් පරියේෂකයන් සහ රාජ්‍ය නිළධාරින් දහ තුන් දෙනෙක් සහභාගි වූහ. මෙම වැඩ මුලුවේ මුලාශනය මහාචාර්්‍ය තොෂියුකි කොනෝ (කියුෂු විශ්ව විද්‍යාලය) විසින් දැරූ අතර, සහභාගි වු නියෝජිතයෝ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන්ට අදාල නීතීමය පද්ධතීය ගැටලු විශ්ලේෂණය හා ක්‍රියාකාරිත්වය සාකච්ඡා කලහ.