ආපැකඅසඋපජාම විසින් “ආසියානු සහ පැසිපික් කලාපයේ අසඋ සුරකිතාව පිළිබඳ “පරියේෂණ දත්ත මූලයන්” නිකුත්කොට ඇත.

ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙසට, “ආසියානු සහ පැසිපික් කලාපයේ අසඋ සුරකිතාව සඳහා සිතියම්කරන පරියේෂණ” 2 වන ආපැකඅසඋපජාම පාලක මංඩල රැස්වීමේදි අනුමත කර ගන්නා ලද අතර, එමඟින් ආපැකඅසඋපජාම ආසියානු සහ පැසිපික් කලාපයේ අසඋ සුරකිතාව පිළිබඳ පරියේෂණ ඝෘජු පරිඝණක දත්ත මූලයනක් නිර්මාණය කොට ඇත.

මෙම දත්ත මූලයන් මඟින් ආසියානු සහ පැසිපික් කලාපයේ අසඋ සුරකිතාව පිළිබඳ විශේෂතාව දක්වන සංවිධාන, පරියේෂකයන්ට හා ප්‍රකාශනයන්ට පහසූ පරියේෂණ අවස්ථාවන් උදාකර දෙනු ලබයි.

ඔබට මෙම දත්ත මූලයන් ලබා ගැනීම, මෙම මඟින් හෝ මේනූ ටැබය වන “අසඋ සුරකිතාව පිළිබඳ පරියේෂණ දත්ත මූලයන්” වෙත පරිඝණකයෙන් පිවිසිය හැකිය.

ආපැකඅසඋපජාම විසින් දත්ත මූලයන් තව තවත් ප්‍රසාරණය කරන අතර, ඔබගේ පරිඝණක පිවිසුම් සාදරයෙන් පිළිගනිමු.