ආසියානු සහ පැසිපික් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් පරියේෂණ කිරීමේ ජාත්යන්තර මධ්යස්ථානය (ආපැකඅසඋපජාම) ආසියා පැසිපික් ජ්යාතන්තර තෙවන පාලක මංඩල රැස්වීම පවත්වන ලදි.

ආපැකඅසඋපජාම තෙවන පාලක මංඩල රැස්වීම 2014 වර්ෂයේ ඔක්තොබර් මස 1 වන දා සකයි නගර කේ්ෟතුකාගාරයේදී පවත්වන ලදි. පාලක මංඩල සාමාජිකයන්ට අමතරව ආයතනික සංබන්ධතා ඇති සංවිධානයන් වන විදේශ අමාත්‍යංශය, ඡ2 මධ්‍යස්ථානයන් වන චීනයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් (අසඋ) (ඡූඊෑංඵ) සහ කොරියානු ජනරජයේ (ඊඡෑඡංඵ) මෙම රැස්වීමට නිරීක්‍ෂණ කංඩායම් ලෙසට සහභාගි විය.

ප්‍රධාන න්‍යාය පත්‍රයන්ඃ

  1. 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරිත්වයන් මෙන්ම මුදල් ප්‍රකාශණ වාර්ථාව ඉදිරිපත් කිරීම සහ අනුමැතිය ලබා ගැනීම
  2. 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන ක්‍රියාකාරිත්වයන් මෙන්ම අයවැය වාර්ථාව ඉදිරිපත් කිරීම සහ අනුමැතිය ලබා ගැනීම
  3. 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන වැඩ සටහන් මෙන්ම අයවැය වාර්ථාව සාකච්ඡා කිරීම සහ අනුමැතිය ලබා ගැනීම