මහා මිකොං කලාපයේ අස්පෘශ්යප සංස්කෘතික උරුමයට සම්බන්ධ නෛතික ක්රාම අධ්යනයනය කිරීම

අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීමෙහි ලා ශක්තිමත් නෛතික ක්‍රමයක් විසින් වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු ලැබේ. අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණවත් මුදල් සහ මානව සම්පත්වලින් හීන සංවර්ධනය වන රටවල ආණ්ඩුවලට උරුමය ආරක්ෂා කිරීමට කාර්යක්ෂම රාමුවක් සකස් කර ඇති රටවල් විසින් සම්මුතියේ මූලධර්මවලට අනුකූලව දේශීය නෛතික ක්‍රමයක් වර්ධනය කර ගැනීම අවශ්‍ය වී තිබේ.

එවැනි නෛතික ක්‍රම ශක්තිමත් කිරීමේ උත්සාහයන් අනුබල දීම සඳහා IRCI ආයතනය විසින් මහා මීකොං කලාපයේ අස්පෘෂ්‍ සංස්කෘතික උරුමයට අදාල නෛතික ක්‍රම අධ්‍යයනය කිරීම යන මැයෙන් ව්‍යාපෘතියක් දියත් කර තිබේ. එය පදනම් වී තිබෙන්නේ 2013 ඔක්තෝම්බර් මස පැවැත්වූ දෙවන IRCI පාලක මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අනුමත කළ තීරණය අනුවය. ඒ අනුව IRCI ආයතනය විසින් නෛතික වි‍ශේෂඥයන් කණ්ඩායම් ජනවාරි මාසයේ දී ලාඕසයටත් 2014 පෙබරවාරි මාසයේ දී කාම්බෝජයටත් යවන ලදී. එසේ යවන ලද්දේ සංස්කෘතියට සම්බන්ධ රජයේ නියෝජිතායතන හා පර්යේෂකයන් සමඟ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහාය. එකී රටවල් දෙකේම ජාතික විශ්වවිද්‍යාලවල සහාය ඇතිව වැඩිදුර පර්යේෂණ පැවැත්වීමට IRCI ආයතනය සැලසුම් කර ඇත.

(මෙම ව්‍යාපෘතිය පවත්වන ලද්දේ 2013 ඔක්තෝම්බර් මාසයේ පැවැති 2 වන පාලක මණ්ඩල රැස්වීම මඟින් අනුමත කළ වැඩ සැලැස්ම යටතේ ය.)