තායිලන්ත රාජධානියේ සංස්කෘතික අමාත්යංයශයේ සංස්කෘතික ප්රුවර්ධනය කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජිත පිරිසක් IRCI ආයතනයට සුහදතාවය පෙන්වීමේ චාරිකාවක යෙදුනහ.

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සී තොංගේසම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නියෝජිත පිරිසක් 2014 මැයි මස 16 දා IRCI ආයතනයේ සුහද සංචාරයක යෙදුනහ. IRCI ආයතනය හා නියෝජිත පිරිස තම තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් බෙදා හදා ගත් අතර දෙපක්ෂයේම අනාගත සහයෝගීතාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කළහ.