අස්පෘශ්යන සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීමේ සමුළුවේ 10 වෙනි සංවත්සරය අනුස්මරණය කිරීමේ ජාත්ය්න්තර සම්මේලනය

මෙම සමුළුව සංවිධානය කරන ලද්දේ IRCI ආයතනය ජපානයේ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජිත ආයතනය හා සකායිහි සකායි නගරය විසින් 2013 අගෝස්තු මස 3 දා 13.00 සිට 17.30 දක්වාය. සමුළුවේ පළමුවන කොටස පහත දැක්වෙන පරිදි ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබීය.

සමසංවිධායකවරුන්ගේ සහ යුනෙස්කෝ ආයතනයේ අමුත්තෙකුගේ ආරම්භක දේශනය
ජපානයේ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ඒජන්සියේ කොමසාරිස් මසනෝරි අයාගි මහතා
බීජිං යුනෙස්කෝ කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ අභිමාන්යු සිං මහතා
සකායි නගරාධිපති ඔසාමි ටකෙයාමා මහතා

ප්‍රධාන දේශන

“2003 සමුළුවේ අනාගතය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ කාර්ය භාරය” යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ කළින් සිටි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කොයිචිරෝ මට්සුවාරා මහතා

“ICH සම්ප්‍රේෂණය” අළලා ගෙන්ෂෝ උමේමකා මහතා උමේමකා පවුලේ 56 වෙනි ප්‍රධානියා

සාමුහික සාකච්ඡාව

“ICH ආයතනයේ ශක්තිය සහ 2003 සමුළුවේ මෙහෙවර”ප්‍රමාණකරණය කළේ IRCI ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අකියෝ අරාටා මහතා විසිනි.
මණ්ඩලීය සාමාජිකයන්: විශේෂඥයන් 9 දෙනෙකු හා ICH දරන්නන්

දාර්ශනික සාකච්‍ඡාවේ දෙවන කොටසේදී මානව වර්ගයාගේ අස්පෘෂ්‍ සංස්කෘතික උරුමය පිළිබඳ නියෝජිතයන්ගේ ලැයිස්තුවට අන්තර්ගත කරන ලද සන්දර්ශන දෙකක් වේදිකාවේ පෙන්වන ලදී. චිත්‍රපට බැලීම සඳහා පහත දැක්වෙන සම්බන්ධතා ක්ලික් කරන්න.

සහභාගීවන්නන් 300 ක් පමණ දාර්ශනික සාකච්ඡාවට සහභාගී වූහ.