2 වන IRCI පාලක සභා රැස්වීම

දෙවන පාලක සභා රැස්වීම 2013 ඔක්තෝම්බර් මස 21 දා කියෝතෝ නුවරදී පවත්වන ලදී.

පාලක සභා සමාජිකයන් 9 දෙනා අතුරින් ‘යුනෙස්කෝ’ සංවිධානයේ සාමාජික ආණ්ඩු දෙකක හා ‘යුනෙස්කෝ’සංවිධානයේ සාමාජිකයෝ ඊට සහභාගී වූහ. ඊට අතිරේකව විදේශ අමාත්‍යංශයේ සහ සංස්කෘතික උරුමය පිළිබඳ ජාතික ආයතනවල නියෝජිතයින් නිරීක්ෂකයෝ වශයෙන් සහභාගී වූහ.

පහත දැක්වෙන මාතෘකා ඇතුළුව IRCI ආයතනයේ මධ්‍යකාලීන වැඩසටහන ව්‍යාපෘති හා අය වැය ලේඛනය ද ප්‍රධාන වශයෙන් අනුමත කර සම්මත කරගනු ලැබීය.

උපදේශක සභාව ප්‍රතිශෝධනය කිරීම
විචක්ෂණ දැනුම පූර්ණ වශයෙන් උපයෝගී කර ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන් සාමාජිකයන්ගේ සීමාව වැඩි කරන ලද අතර ඉන්දියාව ෆීජි වැනි ආසියානු කලා‍පයේ පුළුල් කොටසක් ආවරණය වන පරිදි එම රටවල විශේෂඥයන් උපදේශක සභාවට නව සාමාජිකයන් වශයෙන් පත් කරන ලදී.

ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ වාර්තාව සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන
IRCI ආයතනය විවෘත කළ දා සිට 2012 මුදල් වර්ෂය අවසානය දක්වා ක්‍රියා කාරකම් හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමාලෝචනය කර අනුමත කරන ලදී.

IRCI ආයතනයේ මධ්‍යකාලීන වැඩසටහන
යුනෙස්කෝ ආයතනයේ මධ්‍යකාලීන උපාය මාර්ගයට පූර්ණ වශයෙන් අනුකූල වන නව මධ්‍යකාලීන වැඩ සටහනක් සකස් කරන ලදී.

2013-2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා වැඩ සැලැස්ම හා අය වැය
ඉදිරි අවුරුදු දෙක තුනක කාලය තුළ කළ යුතු ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රමුඛතා දිය යුතු ක්ෂේත්‍ර ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ අවදානමට මුහුණ පා ඇති ICH ආයතන ආරක්ෂා කිරීමේ පර්යේෂණ සඳහා නිර්ණය කරන ලද අතර එකී කලාපය තුළ ICH ආයතන ආරක්ෂා කිරීමේ කටයුතු ලකුණු කර වෙන් කිරීම ද කළ යුතුව ඇත. මෙකී ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රතිඵල සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ව්‍යාපෘති 7 ක් ආරම්භ කරනු ලැබේ.