අළුත් දේ මොනවාද

මහ මෙකොන් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන්ට (ICH) සම්බන්ධ නීති පද්ධති අධ්‍යයනයන් පිළිබඳ වැඩමුළුවක් ටොයාමා ප්‍රාන්තයේ පැවැත්විනි(2016-01-27 at 11:31)
මහ මෙකොන් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන්ට (…
අනුරූපන (Mapping Project) ව්‍යාපෘතියෙහි ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයන්ගේ හමුවක් බිෂ්කෙක් නගරයේ (කිර්ගිස්ථාන සමුහාණ්ඩුවේ) පැවැත්විනි(2016-01-26 at 11:31)
“ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘති…
වාර්තා සහ ප්‍රකාශන පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම(2016-01-22 at 10:35)
IRCI වෙබ් අඩවියේ වාර්තා සහ ප්‍රකාශන යාවත්කාල…
ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබඳ පර්යේෂන මධ්‍යස්ථානයේ (IRCI) ව්‍යපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුත්ත වැඩිදියුනු කිරීම සදහා පර්යේශකයන් මෙකොන් කලාපයේ රටවල් තුනක් නිරීක්ෂනය කරන ලදි(2015-12-24 at 15:14)
ආයතනයන් සමඟ සහයෝගී සම්බන්ධතාවයන් ශක්තිමත් කිරීම …
IRCI ආයතනයේ හතර වෙනි පාලක මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්විණ.(2015-12-24 at 13:57)
IRCI ආයතනයේ හතර වෙනි පාලක මණ්ඩල රැස්වීම 2015 සැප…

1|2|3|4|5|6|7 次へ >