မြေပုံရေးဆွဲခြင်း စီမံကိန်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း Bishkek (Kyrgyz Republic)

IRCI စီမံကိန်း အောက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် ကာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံမြို့တော်၊ ဘစ်ကက် (Bishkek) တွင် 2015 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 8 ရက်မှ 9ရက်နေ့ထိ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသရှိ ICH များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် မြေပုံရေးဆွဲခြင်း စီမံကိန်း 2015 IRCI ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အစည်းအဝေး အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ICHများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် မြေပုံရေးဆွဲသုသေတနပြုခြင်း (မြေပုံရေးဆွဲခြင်း စီမံကိန်း) ကိုကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို လေ့လာသူအပါအဝင် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသမှ နိုင်ငံပေါင်း 11 နိုင်ငံမှ ပညာရှင် 17 ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။
IRCI အနေဖြင့် ယင်း၏သုတေသန အစီအစဉ်များထဲမှ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ် မြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း စီမံကိန်းကို 2013 ဘဏ္ဍာနှစ်ကတည်းက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 2015 ဘဏ္ဍာနှစ် အစော ပိုင်းတွင် ယခုပြုလုပ်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အစည်းအဝေးပွဲ အကြိုပြင်ဆင်မှု အနေဖြင့် အာရှ- ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းရှိ 17 နိုင်ငံ၏လက်ရှိအခြေအနေများကို သိရှိနိုင်ရန် ICH ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနပြုမှုကို IRCIမှ နိုင်ငံတကာသုတေသီများ၊ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူပေါင်း ပြီး စနစ်တကျဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်စာတမ်း (systematic literature survey) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကောက်ခံ ရရှိထားသော အချက်အလက်များအပေါ် စိစစ်လေ့လာမှုများအရ သုတေသနပြုမည့် နယ်ပယ်နှင့် အလေး ထားရမည့် ICH အမျိုးအစားများပါဝင်သည့် အနာဂတ် ဒေသတွင်း သုတေသန ဆောင်ရွက် ချက်များ ပြုလုပ်လျှင် ရင်ဆိုင်ရမည့် အခက်အခဲများကိုလည်း လေ့လာသုံးသပ်မှုမှ သတ်မှတ် နိုင်ခဲ့သည်။
ယင်းရလဒ်များကို အခြေခံပြီး၊ လေ့လာသုံးသပ်မှုတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် သုတေသီများမှ အာရှ- ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းရှိ ICHများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် သုတေသနပြုလုပ်ဆောင်မှုများ တိုးမြင့် ရာတွင် ရင်ဆိုင်ရမည့်အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများကို နောက်ထပ်ပိုမိ်ုဆွေးနွေးနိုင်ရန် ဘစ်ကက် (Bishkek) မြို့တွင် စုဝေးခဲ့ကြသည်။ သုံးသပ်ချက်စာတမ်း၏ဦးတည်ချက်များကို လာမည့်နှစ်များတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် စစ်တမ်းမှ ရရှိသောအချက်အလက်အသစ်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် IRCI၏ သုတေ သန အချက်အလက်စုစည်းထားရာစနစ် ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန် ကဲ့သို့သော ခေါင်းစဉ်များမှာ လုပ်ငန်း စဉ်များဖြစ်လာခဲ့သည်။
အာရှအလယ်ပိုင်းတွင် IRCI နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးပွဲ ကျင်းပခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပြီး၊ ဘစ်ကက်(Bishkek)မြို့ရှိ Aigine Cultural Research Center၏ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးမှုများကြောင့် IRCI အနေဖြင့် အကျိုးရလဒ်များ ရရှိခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးပွဲမှ အာရှအလယ်ပိုင်း တာဂျစ်ကစ္စတန် (Tajikistan) နှင့် ဥစဘက်ကစ္စတန် (Uzbekistan) ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများနှင့် ပူပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှု ကွန်ယက်တိုးချဲ့ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည့် အကျိုးရလဒ်ကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။

 

 

Contact Shigeaki Kodama (IRCI) for further inquiries.