သီရိလင္ကာ၌ “ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ ေရွးေဟာင္းရိုးရာ လက္မႈအႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသန” စီမံကိန္းအတြက္ ေဒသအတြင္း ကြင္ဆင္း ေလ့လာခဲ့သည္။

 “ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ ေရွးေဟာင္းရိုးရာ လက္မႈအႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသန” စီမံကိန္း လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ IRCI ဒုတိယ ဌာနမွဴး မစၥ အိုးႏုခိ မိစကိုႏွင့္ လက္ေထာက္ အတြင္း ေရးမွဴး မစၥတာ ရွီဂဲအားခီ ခိုဒါးမ တို႔သည္ သီရိလင္ကာႏိုင္ငံ ကိုလြန္ဘိုသို႔ 2014 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 7ရက္မွ 18ရက္အထိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ရိုးရာလက္မႈ အႏုပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၄ဦးႏွင့္ အတြင္းဝန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး 2013ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ေရွ႔ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္႔ သုေတသန အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္အားထက္သန္စြာ အျပန္အလွန္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Meeting with Hon. T.B. Ekanayake, Minister of Culture and the Arts

Meeting with Mr. Anura Siriwardena, Secretary-General of the Ministry of Industry and Commerce

Discussion with Hon. Douglas Devananda, Minister of Traditional Industries and Small Enterprises Development

 

(စီမံကိန္းကို 2014ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 1 ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဘုတ္ အဖြဲ႕အစည္းအေဝး၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေအာက္မွ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။)