IRCI ແລະ SAC ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄົ້ວ,ມີການເຊີນບັນດາຫໍພິພິຕະພັນຢູ່ອາຊີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ(ວັນທີ 6 - 10 ເດືອນ 8 ປີ 2012, Lamphun)

IRCI ແລະ SAC ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄົ້ວສາກົນ(ກອງປະຊຸມນັກຮຽນເກົ່າຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດ:ຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ທີ່ອາຊີແລະປາຊີຟຮີກ)ຢູ່ທີ່ Lamphun, ປະເທດໄທ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີ 13 ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແລະນັກຄົ້ນຄົ້ວເຂົ້າຮ່ວມໃນການຮັກສາ ICH ຢູ່ທີ່ບັນດາຫໍພິພິຕະພັນທີ່ໄກ້ຄຽງຂອງຂົງເຂດອາຊີແລະປາຊີຟຮີກ,ກໍ່ຄືສີ່ຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກຍີ່ປຸ່ນແລະອາເມລີກາ.