IRCI ແລະ MCM ພ້ອມກັນເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວ ICH ຄັ້ງທຳອິດຢູ່ Paris (ວັນທີ 3 ເດືອນ 6 ປີ 2012)

IRCI ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວ ICH ຄັ້ງທຳອິດຢູ່ Paris. ກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ໂຮງລະຄອນ MCM ໃນມື້ກ່ອນມື້ເປີດ“ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມະຊິກໃນສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້”. ຫຼາຍກ່ວາ 250 ຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ,ພະຍາຍາມແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບົດສະເໜີໂດຍແມ່ນຊ່ຽວຊານທັງ 12 ນຳສະເໜີ.

http://www.ichresearchers-forum.org/

 


Photo © Shimizu Jun

Photo © Rieks Smeets

Photo © Shimizu Jun

Photo © Shimizu Jun

(ກອງປະຊຸມນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນຕາມແຜນການໄລຍະກາງຂອງ IRCI ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃນກອງປະຊຸມຜູ້ນຳພາ IRCI ຄັ້ງທີ 1. )