IRCI ເລີ້ມຕົ້ນການຮ່ວມມືກັບ SAC

IRCI ໄດ້ເຊັນ MOU (Memorandum of Understanding – ບົດບັນທຶກ) ທີ່ພົວພັນກັບການຄົ້ນຄົ້ວມໍລະດົກທາງວັດທະນະ ທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ທີ່ອາຊີແລະປາຊີຟຮີກກັບສູນມະນຸດວິທະຍາເຈົ້າຫຍີງ Maha Chakri Sirindhorn (SAC). ງານເຊັນບົດບັນທຶກ MOU ລະຫວ່າງສອງອົງການໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 1 ເດືອນ 8 ທີ່ຕຶກ SAC ຢູ່ Bangkok ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ Misako Ohnuki, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ IRCI, ແລະ Suvanna Kriengkraipetch, ຜູ້ອຳນວຍການ SAC. ພວກເຂົາໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທັງສອງຝ່າຍໃນອານາຄົດໂດຍການສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ແນ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງແຕ່ລະຫໍພິພິຕະພັນໃນຂົງເຂດດຽວກັນ.ທຳອິດ,  IRCI ແລະ SAC ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງ “ກອງປະຊຸມນັກຮຽນເກົ່າຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດກ່ຽວກັບການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ (ICH) ໃນຂົງເຂດອາຊີປາຊີຟຮີກ”ນັບແຕ່ວັນທີ 6 ຮອດ ວັນທີ 10 ເດືອນ 8 ປີ 2012,ຢູ່ທີ່ Lamphun.