ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ IRCI ຄັ້ງທີ2

ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານຄັ້ງທີ2 ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໃນວັນທີ21 ເດືອນຕຸລາ ປີ2013, ທີ່ກຽວໂຕ. ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ UNESCO ແລະ ສອງລັດຖະບານຂອງປະເທດສະມາຊິກຂອງ UNESCO ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທ່າມກາງຄະນະບໍລິຫານ 9 ທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສະຖາບັນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຖານະເປັນຜູ້ສັງເກດການ. ໂຄງການໄລຍະກາງຂອງIRCI, ໂຄງການຕ່າໆ, ງົບປະມານ ແມ່ນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຫຼັກ ແລະ ໄດ້ຖືກອະນຸມັດ ຮ່ວມກັນ ດັ່ງຫົວຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້;

ການປະຕິຮູບຮ່າງທີ່ປຶກສາ

ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມຮູບແບບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ທີ່ເລີກເຊິ່ງ, ດັ່ງນັ້ນຈຳນວນສະມາຊິກຈິ່ງຖືກຈຳກັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກເຂດຕ່າງໆໃນພາກພື້ນເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ເຊັ່ນປະເທດອິນເດຍ ແລະ ປະເທດຟີຈິ ກໍ່ໄດ້ຖືກຮັບເຂົ້າໃຫ້ເປັນສະມາຊິກໃໝ່ໃນຮ່າງທີ່ປຶກສາ.

ລາຍງານທຸກໆກິດຈະກຳ ແລະ ສະພາບການເງີນ

ກິດຈະກຳຕ່າງໆແລະສະພາບການເງີນ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມເປີດ IRCI ຈົນຮອດທ້າຍປີຂອງ FY 2012 ແມ່ນໄດ້ ຖືກທວນຄືນແລະ ຖືກອະນຸມັດຮັບຮອງ

ໂຄງການໄລຍະກາງຂອງIRCI

ໂຄງການໄລຍະກາງໃໝ່,ທີ່ສອດຄ່ອງຢ່າງເຕັມທີ່ກັບມາດຕະການໄລຍະກາງຂອງ UNESCO ແມ່ນໄດ້ຖືກກໍານົດຂື້ນ.

ແຜນວຽກງານ ແລະ ງົບປະມານສຳລັບ FY2013-2014

ໂຄງການຕ່າງໆໃນຂົງເຂດພາກພື້ນທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຈະຖືກດຳເນີນປະຕິບັດໃນສອງສາມປີໜ້ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອປົກປ້ອງໄພອັນຕະລາຍຂອງ ICH ໃນຂົງເຂດພູມມິພາກເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ, ແລະການເຮັດແຜນທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຮັກສາ ICH ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. 7ໂຄງການແມ່ນຈະໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອບັນລຸໝາກຜົນໃນສອງເຂດພາກພື້ນທີ່ສຳຄັນ.