ລັດຖະບານຈາກ ຕີມໍເລສເຕ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທັດສະນະສຶກສາທາງດ້ານມໍລະດົກພູມປັນຍາທາງວັດທະນະທຳທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

IRCI ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ງານທັດສະນະສຶກສາທາງດ້ານມໍລະດົກພູມປັນຍາທາງວັດທະນະທຳ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຕີມໍເລສເຕ ຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານຕີມໍເລສເຕ ແລະ ຫ້ອງວ່າການ UNESCO ໃນນະຄອນຫຼວງຈາກະຕ້າ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນໂຄງການໄລຍະກາງຂອງ IRCI ໃນເບື້ອງຕົ້ນ (2013-2015). ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍ້ອນພາລະກິດຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ IRCI ທີ່ກວມເອົາວຽກງານການປົກປັກຮັກສາຂອງ ICH ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນພາວະອັນຕະລາຍ, ແລະ ເນື່ອງມາຈາກບັນຫາສຸກເສີນນີ້, ການທັດສະນະນີ້ຈິ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງອະນຸມັດທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ IRCI 2013. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແມ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນໄລຍະເວລາກວ່າ 5ວັນ ເຊິ່ງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ທີ22 ຫາທີ26 ເດືອນຕຸລາ.

ການພະຍາຍາມທີ່ຈະສະແດງ ແລະ ປົກປ້ອງມໍລະດົກວັດທະນະທຳການດຳລົງຊີວິດ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງຄວາມພະຍາຍາມເຊິ່ງຜ່ານອົງປະກອບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ສິນລະປະສະແດງພື້ນເມືອງ, ປະເພນີ, ພິທີການ, ພິທີກຳທາງສາດສະໜາ ແລະ ງານຝີມືແກະສະລັກ.  ແຕ່ວ່າ, ICH ຂອງຕີມໍເລສເຕ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກລະບຸ ແລະ ສະພາບການຂອງເຂົາກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກເຂົ້າໃຈ ແລະ ວິເຄາະເທື່ອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫໍພິພິດຕະພັນ ແລະໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕ່າງໆ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສ້າງຂື້ນນຳອີກ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ເລື່ອງນີ້ຈື່ງໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ່ອງກັບການຄັດເລືອກງານຝີມືທີ່ດີຫຼາຍຢ່າງທີ່ສືບທອດກັນມາ, ງານວາງສະແດງ, ແລະ ການສົ່ງເສີມ ICH ຈາກປະເທດແລະຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ, ແລະການລວມຕົວຂອງການສັງເກດການ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັນເຂົ້າ (ລະບົບການຕິດຕໍ່ສື່ສານສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ຫົວຂໍ້ເລື່ອງຕ່າງໆ ກັບບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມອະນຸລັກ ICH, ຜູ້ຈັດການຫໍພິພິດຕະພັນ, ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບພູມມິພາກ). ງານທັດສະນະສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫໍພິພິດຕະພັນແຫ່ງຊາດໂຕກຽວ; ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈວັດທະນະທຳຊັບສີນແຫ່ງຊາດ, ໂຕກຽວ; ແລະໂຮງໜັງແຫ່ງຊາດທີ່ຈະເຫັນຄວາມມານະໃນລະດັບຊາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫໍພິພິດຕະພັນຊຸມຊົນ (ຫໍພິພິດຕະພັນ ນາມະຮະເງະ ແລະ ຫໍພິພິດຕະພັນນິທານພື້ນເມືອງ ໂອກະ ຊິນເຊັນ) ໃນເມືອງໂອກະ, ແຂວງອະຄິຕະ, ງານບຸນບ້ານໂອກະ ນາມະຮະເງະ; ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເມືອງຢູກິ ໃນແຂວງອິບາລະກິ ທີ່ເຝິກອົບຮົມປະຊາຊົນ ແລະ ສົົ່ງ ໄມ້ແກະສະລັກ ຢູກິ-ທຶມຸກິ,ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງສິນຄ້າຫັດຖະກຳໄມ້ແກະສະລັກ ແລະ ພື້ນທີ່ໃນຊຸມຊົນເມືອງມາຊິໂກະ ແຂວງໂທຈິກິ.

ການໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໃນມື້ທຳອິດ ແລະ ມື້ສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບບັນຫາແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງ ICH ໃນປະເທດຕີມໍເລສເຕ. ຜົນຂອງການໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກສະຫຼຸບໄວ້.

ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດພິມເປັນບົດລາຍງານ ໃນເດືອນມີນາ ປີ2014.