ໄດ້ປັງປຸງໃໝ່ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແລະໜັງສື

ໄດ້ປັງປຸງໃໝ່ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແລະໜັງສືຂອງເວັບໄຊທ໌IRCI

(2013 IRCI Meeting on ICH ­ Evaluating the Inscription Criteria for the Two of UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Convention (Final Report))(ມີແຕ່ພາສາອັງກິດ) ບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາລະຫວ່າງປະເທດຈັດຂື້ນໃນເດືອນ1ປີ2013”, ແລະ

(2013 Study Tour Report: Toward Safeguarding the Intangible Cultural Heritage for the Promotion of Cultural Identity and Community Resilience in Timor-Leste ) (ມີແຕ່ພາສາອັງກິດ) ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການທັດສະນະສຶກສາສຳສັບພະນັກງານບໍລິຫານຂອງຕາວັນອອກຕິມໍດຂື້ນໃນເດືອນ10ປີ2013 ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ ແລະ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໂດຍຜ່ານຟອມPDF.