IRCI ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະສານງານ ຄັ້ງທີ3 ຂອງ2ສູນຂຶ້ນກັບອົງການUNESCO ໃນຂະແໜງມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ.

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ6-8 ເດືອນກໍລະກົດ 2015, IRCIໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະສານງານ ຄັ້ງທີ3(*) ຂອງສູນທີ2 ໃນຂະແໜງມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງGuiyang ແຂວງGuizhou ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ມີການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບການປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນທີ2ຂອງແຕ່ລະປະເທດ,ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທັງສູນທີ2 ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນ ແລະ ອົງການUNESCO. ກອງປະຊຸມນີ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ໂດຍພະແນກມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ ຂອງອົງການUNESCO. ໃນປີນີ້ປະເທດຈີນ (CRIHAP)ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ, ມີປະທານຂອງ6ສູນ ຈາກປະເທດຢູໂຫຼບ, ອາຊີ, ອາເມລິກາໃຕ້ ກໍໄດ້ໂຮມໂຕກັນ. ທ່ານ ອາກິໂອະ ອາລາຕະ ປະທານອົງການ IRCI, ທ່ານ ຊິເກອາກິ ໂຄດາມະ ຈາກສະຖາບັນພາຍນອກກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອເປັນຮັບຜິດຊອບປະເມີນຜົນຕາມທີ່ອົງການUNESCOໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້. ນອກນັ້ນ,ສູນທີ2ກໍໄດ້ຊ່ວຍບໍລິຫານໃຫ້ຄຳປຶກສາບັນຫາຕ່າງໆ, ຜ່ານການສົນທະນາປຶກສາບັນຫາໃນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຈະສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມືກັນໃນອານາຄົດ.