ອົງການUNESCOໄດ້ເປີດເວັບໄຊ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຂອງIRCI.

ໃນຖານະທີ່ IRCI ເປັນສູນທີ2ຂອງອົງການUNESCO, ໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ2014 ອົງການ UNESCO ໄດ້ມອບໃຫ້ສະຖາບັນພາຍນອກເປັນຜູ້ປະເມີນຜົນວຽກ. ບົດລາຍງານການປະເມີນ “Review of the International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia Pacific Region (IRCI)” ສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ ໃນເວັບໄຊຂອງອົງການUNESCO ແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2015 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໃນບົດລາຍງານ, ທ່ານສາມາດຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງIRCI, ປະສິດຕິພາບ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງເໝາະສົມຕ່າງໆໃນການເຄື່ອນໄຫວ ນັບຕັ້ງແຕ່ກໍ່ຕັ້ງອົງການ ໄດ້ຖືກຍົນຂຶ້ນມາຖົກຖຽງ ເພື່ອສະທ້ອນເປົ້າໝາຍກົນລະຍຸດຂອງອົງການUNESCO ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃນແຜນການປັບປຸງຂອງວຽກງານ ແລະໂຄງການຕ່າງໆ.