ແຈ້ງການກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມນັກຮຽນເກົ່າຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດປີ2012 ກ່ຽວກັບການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນຂົງເຂດອາຊີປາຊີຟຮິກທີ່ໄດ້ແຈ້ງການ

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມນັກຮຽນເກົ່າຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດປີ 2012 ກ່ຽວກັບການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນຂົງເຂດອາຊີປາຊິີຟຮິກໂດຍແມ່ນສູນຄົ້ນຄົ້ວແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ທີ່ອາຊີ-ປາຊີຟຮິກ (IRCI) ແລະສູນມະນຸດວິທະຍາຂອງເຈົ້າຫຍີງ Maha Chakri Sirindhorn (SAC) ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງໄດ້ແຈ້ງການໃນເດືອນ 3 ປີ 2013. ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ແຈ້ງການສະບັບອີເລັກໂຕນິກໃນໜ້າ web.ກະລຸນາກົດໃສ່ here (ນີ້) ເພື່ອດາວໂຫຼດແຈ້ງການ.

(ການປະຕິບັດນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແນໃສ່ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການປະຕິບັດຕາມແຜນການໄລຍະກາງຂອງ IRCI ທືນໄດ້ຖືກອະນຸມັດໃນກອງປະຊຸມຜູ້ນຳພາ IRCI ຄັ້ງທີ່ 1. )