ຄະນະຜູ້ແທນຕາງໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພາສາແມ່ສາກົນເຂົາຢ້ຽມຄຳນັບ IRCI.

ວັນທີ6 ເມສາ 2015, ດຣ. Aruna Biswas ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພາສາແມ່ສາກົນພ້ອມທັງຄະນະ 3 ທ່ານ ໄດ້ທຳການເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ IRCI. ການຢ້ຽມຄັ້ງນີ້, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ມີການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັນໃນອະນາຄົດ.