IRCIໄດ້ເປີດ“ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແບບຮວມຮັດ ເພື່ອຈັດກຽມເອກະສານກ່ຽວກັບການອະນຸລັກມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນາທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືເຄື່ອນໄຫວນຳພາຊຸມຊົນ ”

ຕັ້ງແຕ່ ປີ2011, IRCI ໄດ້ເລີ່ມໂຄງການ “ຈັດກຽມເອກະສານກ່ຽວກັບການອະນຸລັກມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ ເພື່ອໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືເຄື່ອນໄຫວນຳພາຊຸມຊົນ”. ໃນວັນທີ16 ມີນາ ປີ2015, ເພື່ອສະຫຼຸບໂຄງການປີສຸດທ້າຍ ມີການເປີດເວີກຊອບຢູ່ໂຕກຽວແລະເຊື້ອເຊີນເອົາຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດຕີມໍຕາເວັນອອກ ມາຖ່າຍທຳວີດີໂອທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດສົມບູນ ແລະ ໄດ້ວາງແຜນປະຕິບັດງານ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນີ້ ພະນັກງານຂ້າລາດຊະການຂອງລັດຈາກປະເທດສີລັງກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍໄດ້ຖືກເຊີນມາເປັນຜູ້ສັງເກດກວດກາ ຮວມທັງພະນັກງານສືບທອດວຽກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 9 ທ່ານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຈຸບັນ ດຣ.Metje Postma ແລະຄະນະຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເລເດນ ໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼັກໃນການ ກະກຽມເຮັດບົດລາຍງານສະບັບດິຈິຕອນ.

 

(ໂຄງການນິ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນອີງຕາມແຜນປະຕິບັດງານທີ່ຖືກການອະນຸມັດ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ຄັ້ງທີ່3 ຕຸລາ 2014)