ເມືອງຊາໄກຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳແກ່ສາທາລະນາຊົນ.

IRCI ໄດ້ທຳຫນ້າທີ່ເຜີຍແຜ່ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຈາກການຮ່ວມມືຂອງເມືອງຊາໄກ. ວັນທີ21 ກຸມພາ 2015 ເມືອງສາໄກໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບເປີດກອງປະຊຸມສຳມະນາເພື່ອສ້າງ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ ຄັ້ງທີ່10.ໃນນັ້ນ, ທ່ານ ອາກິໂອະ ອາລາຕະ ປະທານອົງການ IRCI ໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບ “ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງIRCI ແລະ ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນນາມມະທຳ ຂອງອົງການUNESCO”.

ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍພິພິດທະພັນເມືອງຊາໄກ, ມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມປະມານ70ຄົນ.