ການບັນຍາຍຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕາເກໂຊໂນ ຮິກາຊິ (ເມືອງຊູກູບາ)

ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2014, ທ່ານ ນາງ ມິຊາໂກ ໂອນູກິ (Misako Ohnuki), ຮອງຫົວໜ້າກົມ IRCI ໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ “ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍມໍລະດົກໂລກ ແລະການປະກອບສ່ວນຂອງປະເທດຍີປຸ່ນ” ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕາເກໂຊໂນ ຮິກາຊິ ໃນເມືອງຊູກູບາ. ທ່ານຍັງໄດ້ແນະນຳກິດຈະກຳຂອງ IRCI ໃນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບັນຍາຍຂອງທ່ານນຳ. ຂ່າວຂອງການບັນຍາຍນີ້ແມ່ນຍັງໄດ້ເອົາລົງຢູ່ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕາເກໂຊໂນ ຮາກາຊິ ນຳອີກ