IRCI ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ “ຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ICH ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ”

ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ “ການຄົ້ນຄວ້າການເຮັດແຜນທີ່ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ICH ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອາຊີ-ປາຊີຟິກ,” ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ IRCI ຄັ້ງທີ 2, IRCI ກຳລັງສ້າງຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍນ໌ຢູ່ໃນການຄົ້ນຄ້ວາການຄຸ້ມຄອງ ICH ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

ຖານຂໍ້ມູນນີ້ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ, ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະສຳນັກພິມຕ່າງໆເຮັດການຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງ ICH ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າຫາຖານຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກທີ່ນີ້ ຫຼືຈາກແຖບເມນູ “ຖານຂໍ້ມູນຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ICH.”

IRCI ຈະຂະຫຍາຍຖານຂໍ້ມູນ, ແລະຍິນດີຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ.